تجهیز ورودی و خروجی میدان مرکزی میوه وتره بارشهرداری یزد به سیستم نظارت تصویری

تجهیز ورودی و خروجی میدان مرکزی میوه وتره بارشهرداری یزد به سیستم نظارت تصویری

 تجهیز ورودی و خروجی  میدان مرکزی میوه وتره بارشهرداری یزد به سیستم نظارت تصویری

به گزارش  روابط عمومی سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد ورودی و خروجی میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد مجهز به سیستم نظارت تصویری و کلیه ورود و خروج ثبت و کنترل می شود 

 

آدرس کوتاه :