تجلیل شهردار یزد و اعضای شورای اسلامی شهر از سرداران دفاع مقدس و خانواده معزز شهدا

تجلیل شهردار یزد و اعضای شورای اسلامی شهر از سرداران دفاع مقدس و خانواده معزز شهدا


تجلیل شهردار یزد و اعضای شورای اسلامی شهر از سرداران دفاع مقدس و خانواده معزز شهدا

.