تامين نيرو حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز مناطق يك و دو و سه شهر يزد


««آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

مناقصه گذار: شهرداري يزد

 

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به شرح جدول ذيل مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

رديف

موضوع

براورد اوليه(ميليون ريال)

مبلغ ضمانت شركت در مناقصه(ريال)

1

تامين نيروي منطقه يك

21.013

1.060.000.000

2

تامين نيروي منطقه دو

18.946

948.000.000

3

تامين نيروي منطقه سه

35.606

1.781.000.000

 
  1. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل10% مبلغ قراداد مي باشد.
  2. پیش پرداخت: شهرداری می تواند25 درصد مبلغ كل قرارداد را  به عنوان پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي به پیمانکار پرداخت نموده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي شود.
  3. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال1394و1395  شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ94/04/20  می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا ساعت 13 روز دوشنبه   مورخ 94/05/05  مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت  10  صبح روز   سه شنبه     مورخ  94/05/06در حوزه شهردار مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد                                

 محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركز ـ امور قراردادها

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد هر منطقه 300.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

دعوتنامه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک

دعوتنامه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه دو

دعوتنامه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه سه

 

روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز

 

آدرس کوتاه :