تأكيد شهردار يزد بر يكپارچگي مجموعه هاي رسيدگي به تخلفات شهري

تأكيد شهردار يزد بر يكپارچگي مجموعه هاي رسيدگي به تخلفات شهري
مهندس ميروكيلي در مراسم استقرار شعبه شوراي حل اختلاف در اداره اجرائيات، كنترل و انتظامات شهرداري بر يكپارچه شدن مجموعه هاي رسيدگي به تخلفات شهري تأكيد نمود و از آن به عنوان هدفي براي شهرداري ياد كرد.
 
شهردار يزد در اين مراسم اظهار داشت: در حال حاضر مناطق شهرداري براي هر مورد از تخلفات شهري اكيپ جداگانه اي دارند كه  اين گروه ها فقط در حوزه مختص به خود فعاليت مي كنند و وظيفه اي نسبت به ساير تخلفات ندارند.
وي گفت: در آينده اي نزديك مجموعه اي يكپارچه به منظور برخورد با همه تخلفات ساختماني تشكيل خواهد شد كه درآن مديران منطقه هم مي توانند اعمال مديريت نموده و دستورات لازم صادر نمايند.
مهندس ميروكيلي يادآور شد تا وقتي نفع مالك در ميان باشد تخلف هم انجام  مي شود.
شهردار يزد همچنين نسبت به تسريع و تسهيل روند صدور پروانه، ترغيب مردم به رعايت مقررات و ضوابط، برخورد قاطع با متخلفان، حذف منفعت تخلفات و به كارگيري همت عالي در اين زمينه سفارش كرد.
 
 
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :