بي توجهي عاملان توليد زباله هاي عفوني در پرداخت عوارض

بي توجهي عاملان توليد زباله هاي عفوني در پرداخت عوارض

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد مهندس زرگرباشي با اشاره به قانون وآيين نامه اجرايي مديريت پسماندها مصوب سال 83 تصريح كرد:براين اساس تمامي توليد كنندگان پسماند ملزم به پرداخت هزينه هاي آن مي باشند.

وي با اشاره به اعتراض توليد كنندگان زباله هاي عفوني درخصوص پرداخت عوارض زباله هاي خود گفت: سازمان براي پوشش هزينه ها و توانمندشدن ،نياز به درآمد دارداماتوليد كنندگان زباله هاي عفوني در راستاي پرداخت عوارض كم لطفي مي كنند.

مديرعامل سازمان بازيافت شهرداري با بيان اينكه شهرداري مكانهايي را براي تخليه خاك ونخاله هاي ساختماني درمحدودة مناطق سه گانه تعيين كرده است گفت:جنب كشتارگاه سابق،گودواقع در محمودي،گودجنب كارخانه سلك باف ، گودزباله شهرداري واقع دركيلومتر 8جاده خروجي خلدبرين ،جاده تفت بعدازپل شهيدان تقوي جنب كارخانه آهك شكوفه وگودمقابل روستاي شحنه مكانهاي مجاز تخليه خاك ونخاله هاي ساختماني مي باشند.

زرگرباشي اعلام كرد:اين سازمان به منظوررفاه حال شهروندان و حفظ پاكيزگي وجلوگيري از انباشته شدن ضايعات ناشي از ساخت وسازها، آماده ارائه خدمات وحمل ضايعات با اتاقهاي سيار ويژه مي باشد،به طوريكه در صورت تمايل به استفاده از اين امكانات مي توانند با شماره تلفن 6253500تماس ويا به سازمان بازيافت واقع در خيابان مهدي(عج) مراجعه نمايند.      

آدرس کوتاه :