بودجه سال 87 شهرداري يزد به مبلغ 700 ميليارد ريال به تصويب رسيد

بودجه سال 87 شهرداري يزد به مبلغ 700 ميليارد ريال به تصويب رسيد

مهندس سيدعلي اكبر ميروكيلي شهردار يزد درگفتگويي از تصويب بودجه سال 87 شهرداري دريكصدوسيزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر خبرداد.

وي گفت: ميزان بودجه امسال شهرداري 700 ميليارد ريال مي باشد كه 68درصدآن يعني به ميزان 474 ميليارد و 954ميليون و 925هزارريال صرف هزينه هاي عمراني و 32درصدآن يعني به ميزان 225ميلياردو45ميليون و 75هزارريال صرف هزينه هاي جاري مي گردد.

شهردار يزد خاطرنشان كرد:شاخص ترين رديفهاي درآمدي پيش بيني شده دربودجه سال 87 از محل وصول عوارض پروانه هاي ساختماني، مشاركت با بخش خصوصي وعمومي، فروش زمين، جرائم كميسيون ماده 100،عوارض محصولات توليدي و... مي باشد.

وي گفت: 5/26 درصداز بودجه عمراني سالجاري به اجراي طرحهاي تملك اراضي جهت توسعه وعمران شهري اختصاص يافته وعلاوه براين 1/13 درصدآن به منظور ايجادپاركها ونگهداري وتوسعه فضاي سبز، 11 درصدآن به منظور كمك عمراني به سازمانهاي خلدبرين، آتش نشاني ورفاهي وتفريحي وهمچنين خريد ماشين آلات،5/10 درصد آن به منظور تكميل پلها وزيرگذرهاي معابرشهري و10درصد آن به منظور زيرسازي وآسفالت معابر و  پياده روسازي هاومابقي نيزبه هزينه درساير طرحهاي عمراني اختصاص داده شده است.

مهندس ميروكيلي همچنين از شروع عمليات احداث پل چهارراه معلم به عنوان مهمترين پروژه سالجاري وازاجراي پروژه هاي تعريض پلهاي راه آهن ابوذر وسيلو،احداث زيرگذر ورودي شهرك رزمندگان،احداث پاركينگ مجيبيان و تكميل پاركينگ باغ ملي و ساختمان اداري آن، طرحهاي جامع حمل ونقل شهري، مطالعاتي قطارشهريو ساماندهي حمل ونقل شهري، تكميل پاركهاي نعيم آباد درمنطقه دو وكوهستان درمنطقه سه ومطالعات جامع فضاي سبز شهري به عنوان بخشي از پروژه هاي پيش بيني شده براي امسال نام برد.

آدرس کوتاه :