بهسازي ونوسازي

بهسازي ونوسازي

 

محمود دهقان

كارشناس عمران

تاريخچه سازمان

سازمان نوسازي و بهسازي شهر يزد به منظور احياء بافت قديمي شهر به صورتي كه بتوانند نيازهاي زندگي امروز را تأمين و از خالي شدن سكنه جلوگيري نمايد، سازمان نوسازي و بهسازي شهر يزد وابسته به شهرداري يزد به استناد مواد 111 و 84 قانون شهرداري و بند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و با رعايت ساير قوانين مربوطه و با توجه به نامه شماره 4/1/39177 مورخ 8/9/79 تشكيل گرديد.
سازمان داراي شخصيت و استقلال مالي است وطبق بازرگاني و مقررات اساسنامه و به صورت خودگردان و خودكفا اداره    مي شود.
مركز اصلي سازمان شهر يزد بوده و محدوده عمل آن محدوده قانوني وحريم شهر يزد مي باشد.
مدت سازمان سه سال ار تاريخ تأسيس مي باشد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.