بهره برداری از پایانه اتوبوسرانی دروازه قرآن پس ازافزایش خطوط شهری

بهره برداری از پایانه اتوبوسرانی دروازه قرآن پس ازافزایش خطوط شهری
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزدپایانه مسافربری دروازه قرآن که به منظور تحت پوشش قراردادن خطوط حومه اتوبوسرانی شهری باصرف هزینه ای معادل دو میلیارد ریال و مساحت 9585 مترمربع احداث شده است در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.
گفتنی است بهره برداری از این پایانه منوط به برنامه ریزی درخصوص افزایش خطوط وجابجایی مسافرین از این پایانه به پایانه های دیگروچندگانه سطح شهر می باشد.
خاطرنشان می شود عملیات اجرایی این پایانه شامل خاک برداری، خاک ریزی، زیرسازی، نصب سنگ جدول، جالیز فرش وآسفالت بوده است.
                             
آدرس کوتاه :