بهره برداري از چهار جايگاهCNG در شهر يزد

بهره برداري از چهار جايگاهCNG در شهر يزد
مشاور امور مشاركت هاي اداري و مالي و مسئول امور CNG   شهرداري يزد از راه اندازي چهار جايگاه CNG در سطح شهر يزد در محلهاي پايانه مسافربري ، فلكه چهارم آزادشهر ، دخمه وجنب پارك بزرگ شهر خبر داد و گفت : با افتتاح اين جايگاهها ظرفيت خدمات رساني در بخش CNG شهرداري يزد در سطح شهر 30درصد افزايش مي يابد .
عليرضا ابويي اظهار داشت : اين جايگاهها از پيگيري شهرداري يزد و با مشاركت شركت فرآورده هاي نفتي ايران و همكاري مديريت پخش استان به بهره برداري رسيده ، به طوريكه در حال حاضر تعداد جايگاههاي تحت مالكيت و مديريت شهرداري 11 جايگاه مي باشد .  
آدرس کوتاه :