بهره برداري از پل و زيرگذر پروفسورحسابي در 20 روز آينده

بهره برداري از پل و زيرگذر پروفسورحسابي در 20 روز آينده
به دنبال پايان عمليات عمراني پل پروفسور حسابي در سال گذشته و اتمام مراحل اجرائي زيرگذر آن در كمتر از 20 روز آينده، چهارمين مسيري كه دو طرف ريل راه آهن را در شهر يزد در حد استاندارد به هم متصل مي كند به بهره برداري مي رسد.
 مهندس ميروكيلي در گفتگويي با اشاره به اينكه در كمتر از 20 روز آينده پل و زيرگذر پروفسور حسابي به عنوان يكي از راهگشاترين معابري كه دو سمت ريل عبوري از شهر يزد را به هم متصل مي كند به بهره برداري مي رسد خاطرنشان كرد: در محل احداث اين پل اصلاً معبري براي عبور موجود نبوده در حالي كه در موقعيت احداث پلهاي همافر، كاشاني و رشتي از قبل نيز راه عبور وجود داشته است.
گفتني است پل و ادامه بلوار پروفسور حسابي در مجموع حدود 75 ميليارد ريال هزينه در بر دارد كه از اين مقدار حدود 22 ميليارد ريال هزينه عمراني و 53 ميليارد ريال هزينه تملك مي باشد.
خاطرنشان مي شود از آنجايي كه در احداث پل و زيرگذر پروفسور حسابي جابجايي ريل راه آهن اجتناب ناپذير بود، براي تحقق آن 100 هزار متر مكعب عمليات خاكريزي انجام گرديد.
تصريح مي شود پل پروفسور حسابي با طول 2/55 متر ، داراي دو دهانه به عرض مفيد 5/20متر و ارتفاع مفيد 5/5 متر احداث شده است.
همچنين با تكميل اين پروژه ادامه بلوار پروفسور حسابي به صورت زيرگذر با عرض هر باند 5/10 متر و طول 700 متر از ميدان سيد حسن نصرا... به بلوار دانشجو متصل مي شود.              
 
     « روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.