بليت اتوبوسهاي شهري يزد الكترونيكي مي شود

بليت اتوبوسهاي شهري يزد الكترونيكي مي شود
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد شهروندان يزدي با دراختيار داشتن كارت الكترونيك شهروندي مي توانند مجموعه اي از خدمات را به صورت الكترونيكي دريافت نمايند كه بليت الكترونيكي اتوبوس شهري، كارت پارك، خريد از فروشگاههاي سطح شهر بخش كوچكي از اين خدمات مي باشد.
محمدجواد كريمي مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري يزد درگفتگويي با اعلام خبر اجراي طرح بليت الكترونيكي در آينده اي نزديك، هدف اين طرح را سلامت شهروندان از طريق حذف بليت كاغذي وچرخه دست به دست كردن آن وهمچنين كنترل اتوبوس ها از طريق مركز وسامانه GPS دانست.
وي افزود دراين طرح موقعيت سنجي اتوبوس ها از طريق SMS نيز امكان پذير خواهد شد وبا مديريت اتوبوس هاي درون شهري مي توان زمان انتظار مسافران را كه درحال حاضر بين 5 تا 20 دقيقه است به 5تا 12 دقيقه كاهش داد.
مديرعامل سازمان اتوبوسراني يزد وحومه خاطرنشان كرد: درحال حاضر از 205 دستگاه اتوبوس فعال 170 دستگاه آن درسطح شهر مشغول به كار هستند كه تعدادآنها درآغاز سال تحصيلي جديد به 190 دستگاه مي رسد ودر نظر است دستگاه الكترونيكي كارت خوان برروي همه اين اتوبوسها نصب گردد. كريمي با تأكيد براينكه با اجراي سامانه جديد هزينه حمل مسافران افزايش نمي يابد اظهار داشت: درحال حاضر قيمت قطعي تهيه كارت اوليه، مشخص نيست اما هزينه اي كه بابت هرجابجايي پرداخت مي شود همان 50 تومان است .
وي افزود: كساني كه مي خواهند بليت كاغذي تهيه كنند بايد مبلغ بيشتري بپردازند واين امتيازي است كه به شهروندان براي تهيه بليت الكترونيك داده مي شود.
مديرعامل اتوبوسراني، يزد وحومه گفت: درفروش بليت الكترونيك براي قشر دانش آموز، دانشجو وبازنشسته تخفيف درنظر گرفته شده است.                       
آدرس کوتاه :