برگزاری نخستین پاراالمپیاد ورزش محلات در شهر میراث جهانی یزد


نخستین پاراالمپیاد ورزش محلات در سالن ورزشی جانباز برگزار شد.

 

 

 

 

 
آدرس کوتاه :