برگزاري يك دوره آموزشي آشنايي وچگونگي جلوگيري از تخلفات ساختماني

برگزاري يك دوره آموزشي آشنايي وچگونگي جلوگيري از تخلفات ساختماني

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد درراستاي اجراي سياست شهرداري دركنترل وكاهش تخلفات ساختماني يك دوره آموزش مقدماتي باعنوان « آشنايي وچگونگي جلوگيري از انجام تخلفات ساختماني» ازسوي منطقه سه شهرداري يزد درجهاددانشگاهي واحد يزدبرگزار گرديد.

دراين دوره موضوعهايي ازقبيل ماهيت وعلل بروز تخلفات ساختماني وانواع آن مورد بحث وبررسي قرار گرفت وهمچنين مطالبي درخصوص كميسيون ماده صد بيا ن شد.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.