برگزاري اجلاس كميسيون هاي فرهنگي شوراهاي اسلامي كلانشهرها

برگزاري اجلاس كميسيون هاي فرهنگي شوراهاي اسلامي كلانشهرها
به گزارش ­روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد هفتمين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي كميسيونهاي فرهنگي، اجتماعي وزيست محيطي شوراي اسلامي كلان شهرها ومراكز استانها درروز پنجشنبه چهاردهم آذر ماه دريزد برگزار مي شود.
اين اجلاس به ميزباني شوراي اسلامي شهر يزد وباحضور ميهماناني از اعضاي شوراهاي اسلامي 30 شهروكلانشهر به مدت يك روز تشكيل خواهد شد.
آدرس کوتاه :