بررسی روند تهیه طرح تفصیلی شهر یزد

بررسی روند تهیه طرح تفصیلی شهر یزد
در جلسه ای با حضور مشاور و مدیران مناطق شهرداری پیرامون مشکلات و معضلات شهری بحث و تبادل نظر شد و روند چگونگی تهیه طرح تفصلی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد در حالیکه بررسی نقشه های وضع موجود مناطق یک و دو شهرداری به پایان رسیده و نقشه های منطقه سه نیز در دست بررسی می باشد به منظور تبادل نظرات و پیشنهادات مدیران مناطق شهرداری، با استفاده از نقشه های ارائه شده توسط مشاور، گزارشی در خصوص چگونگی روند تهیه طرح در موضوع سرانه ها، کاربری ها و همچنین شبکه های معابر شهری، ارائه گردید و در جلسه ای چگونگی تهیه طرح تفصیلی شهریزد بررسی شد.
معاونت معماری و شهرسازی در این جلسه با تأکید بر در نظر گرفتن بوستانی منطقه ای در منطقه یک شهرداری، برجا نمایی شبکه ها، کاربری ها و خدمات در طرح تفصیلی تأکید کرد.
اثرات طرح مصوب اراضی باغات کوثر بر روی شهر، موضوع راه آهن و چگونگی رعایت حریم آن، مشکلات خدمات دهی به محله اسکان، بازنگری در پارکینگ، کاربری ها و بر معبر، محدوده بلوار پیرنیا، ترافیک برخی از شبکه های اصلی شهر، نوارسبز مجاور شبکه ها و ... از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح گردید.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.