بررسي مطالعات پروژه طرح جامع حمل ونقل وترافيك شهر يزد

بررسي مطالعات پروژه طرح جامع حمل ونقل وترافيك شهر يزد

 به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد درچهارمين جلسه كميته راهبردي پروژه مطالعات طرح جامع حمل ونقل وترافيك شهر يزد   بررسي مقدماتي چگونگي جمع آوري آمار،فناوري اطلاعات وعرضه وتقاضا ازسوي مشاورارائه شد.

دراين جلسه همچنين برمديريت پاركينگ هاوپاركينگهاي غيرحاشيه اي واستفاده هرچه بيشتر مردم از ناوگان حمل ونقل عمومي تأ كيد گرديد.

استفاده ازدوچرخه، ايجاد محدوديتهاي ترافيكي درسطح شهر، اهداف مهم طرح جامع ، نحوه برداشت آمارها، اطلاعات كاربري ومبدأ GISو مباني مشكلات طرح ازجمله مباحث مطرح شده دراين جلسه بود

گفتني است پروژه مطالعات طرح جامع حمل ونقل وترافيك شهريزدداراي برنامه زمانبندي 18 ماهه است كه يكسال ازمطالعات آن مي گذرد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.