• دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

با تعداد 44 دستگاه خودرو سواری

با تعداد 44 دستگاه خودرو سواری

«آگهي مناقصه عمومي سرویس دهی

با تعداد 44 دستگاه خودرو سواری »

 

موضوع مناقصه: سرویس دهی با تعداد 44 دستگاه خودرو سواری پژو 405، پژو پارس، سمند و پراید، مدل 90 به بالا ( شهرداری مرکز و مناطق : 40 دستگاه، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی:3 دستگاه، سازمان ساماندهی  مشاغل شهری 1 دستگاه )

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 383.000.000 ریال مي باشد كه       مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل ده درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  1397 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

  مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 96/12/8  می باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: استان يزد و دربرخی موارد ماموریت خارج از استان یزد.                                

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد1.200.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري يزد

آدرس کوتاه :