بازدید مسئولین از بافت تاریخی و فرسوده یزد

گزارش تصویری

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :