بازدید شهردار وشورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی