بازدید سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری یزد از تولیدات گلخانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری

بازدید سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری یزد از تولیدات گلخانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری