بازدید بازرس کل استان از پروژه های شهرداری یزد

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :