بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد به همراه مدیر منطقه یک و مدیر عامل سازمان پارکهای شهرداری یزد از بلوار شهید عابدی ، خیابان شهید خلیل حسن بیکی و محله سر دوراه


آدرس کوتاه :