بازدید از پـروژه های عمـرانی منطقه 3

گزارش تصویری