بازديد شبانه شهردار يزد از پروژه چهارراه معلم

بازديد شبانه شهردار يزد از پروژه چهارراه معلم

باتوجه به اهميت پروژه چهارراه معلم مهندس ميروكيلي شهردار يزد درساعت 15 دقيقه بامداد پنجشنبه مورخ 22/5/88 از روند اجرايي عمليات عمراني تقاطع غيرهمسطح چهارراه معلم كه شبانه انجام مي شود بازديد كرد.

آدرس کوتاه :