ایجاد رشته تاکسیرانی برای اولین بار در دانشکده علمی کاربردی شهرداری یزد

ایجاد رشته تاکسیرانی برای اولین بار در دانشکده علمی کاربردی شهرداری یزد

با پیگیری مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر یزد و همکاری مرکز علمی کاربردی شهرداری یزد رشته  

کاردانی حرفه ای تاکسیرانی 

برای اولین بار در دانشکده علمی کاربردی شهرداری یزد تأیید و پادارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی و براساس اطلاعیه مرکز علمی کاربردی شهرداری یزد شروع ثبت نام این رشته

نیمه اول مردادماه سال 1394 و از طریق سایت www.sanjesh.org   میباشد.

آدرس کوتاه :