آگهی امور خدمات شهری

آگهی امور خدمات شهری
 
 
 
 «آگهي مناقصه »
شهرداري يزد به استناد دستور 27741-10/6/87 شهردار محترم درنظر دارد از طريق مناقصه عمومی نسبت به واگذاري امور خدمات شهری رفت وروب وجمع آوری وپسماندهای شهرداری منطقه یک ناحیه دو(تاریخی)وشهرداری منطقه دو ناحیه یک (شمال) با توجه به موارد ذيل اقدام نمايد، در ضمن ساير اطلاعات وجزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
1-   شركت كنندگان مي بايست سپرده اي را كه از 5% مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد واسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.
2-برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
3-شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.
متقاضيان مي توانند جهت اخذ مدارك شركت در مناقصه حداكثر تا آخر وقت اداري  روز شنبه مورخ 13/7/87 به اداره امور قراردادها واقع درمیدان آزادی - شهرداري مركز مراجعه ويا با شماره تلفن  7252002 – 0351داخلي 2220 تماس حاصل نمايند.
 
 
 
«روابط عمومي وبين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.