آگهي مزايده نوبت اول

آگهي مزايده نوبت اول
«آگهي مزايده نوبت اول»
شهرداري يزد درنظر دارد به استناد بند 21-3 صورتجلسه مورخ 28/1/87 شوراي اسلامي شهر پاركينگ طبقاتي مجاور مسجد ملا اسماعيل را از طريق مزايده كتبي به اشخاص حقوقي وحقيقي به مدت يكسال به رسم اجاره واگذار نمايد.
1-   شركت كنندگان مي بايست سپرده اي را كه از 5% مبلغ كل برآورد يك ساله كمتر نباشد به صورت نقد يا ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.
2-      برندگان اول تا سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
3-      شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاع بيشتر واخذ مدارك شركت درمزايده حداكثر تا پايان  وقت اداري  روز پنجشنبه مورخ 28/9/87 به اداره اموال  واقع درمیدان آزادی - شهرداري مركز مراجعه ويا با شماره تلفن  7252010 – 0351داخلي 2241 تماس حاصل نمايند.

 
 
 
«روابط عمومي وبين الملل شهرداري يزد»

آدرس کوتاه :