آگهي فراخوان شركت درمناقصه

آگهي فراخوان شركت درمناقصه
« آگهي مناقصه عمومي مرحله اول »
 
واگذاري امور خدمات شهري (منطقه دو ناحيه دو جنوب) شهرداري يزد
 
شهرداري يزد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 400/57477 مورخ 14/11/88 شهردار محترم يزد و به منظور استفاده از توان ابزاري و مديريتي بخش خصوصي در انجام امور خدمات شهري شامل عمليات جمع آوري و حمل پسماند(زباله) و رفت وروب معابر شهري از بين شركتهايي كه در اين زمينه داراي تجربه و سوابق كاري و داراي مجوز رسمي و صلاحيت از سازمان مديريت يا اداره كل كار و امور اجتماعي در سال 1388 مي باشند نسبت به انتخاب پيمانكار ذيصلاح اقدام نمايد. در ضمن ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
1-   شركت كنندگان مي بايست سپرد اي را كه از 5% مبلغ كل يكسان پيشنهادي كمتر نباشد به صورت نقد يا ضمانت نامه بانكي در وجه حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد واريز نمايند.
2-برندگان اول تا سوم مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
3-شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.
4- ضمناً هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
متقاضيان مي توانند جهت اخذ مدارك شركت در مناقصه حداكثر تا آخر وقت اداري  روز شنبه مورخ 8/12/88 به واحد امور قراردادها يا  حوزه  معاونت خدمات شهري  واقع در  شهرداري يزد  مراجعه  و يا  با شماره  تلفن هاي 8- 7252002 – 0351 داخلي  2220 و 7251071-0351 داخلي 2255 تماس حاصل نمايند.
آگهي فراخوان شركت درمناقصه
 
شهرداري يزد درنظر دارد در راستاي اجراي سيستمهاي هوشمند كنترل ترافيك در شهر يزد، انجام پروژه هاي زير راطريق مناقصه به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران محترم واجد شرايط دعوت به عمل مي آورد جهت دريافت وتكميل اسناد مناقصه به شرح ذيل اقدام فرمايند.
موضوع مناقصه:
1-      خريد، نصب وراه اندازي دوربين نظارت تصويري درسه تقاطع شهريزد به همراه خريد ونصب نرم افزار وسخت افزار نمايش تصوير
2-   خريد، نصب وراه اندازي سيستم كنترل كننده هوشمند تقاطع فرماندهي همراه تقاطع فرماندهي همراه با نرم افزار مركزي وسنسور گذاري وعمليات اجرايي در دوتقاطع فرماندهي شهريزد
تذكرات مهم:
1-      رعايت قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي الزامي مي باشد.
2-   پيمانكاران محترم ميتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه سازمان فاوا شهرداري يزد به آدرس: يزد، بلوار شهيد صدوقي، طبقه فوقاني تالار شهر، سازمان آمار وفناوري اطلاعات شهرداري يزد مراجعه نمايند.
3-   كليه هزينه هاي آگهي ها واطلاع رساني از طريق جرايد كثيرالانتشار برعهده برنده مناقصه بوده وعقد قرارداد با برنده مشروط به پرداخت هزينه هاي مربوطه است.
4-   آخرين مهلت تحويل پاكت هاي حاوي اسناد مناقصه وپيشنهاد قيمت به دبيرخانه سازمان آمار وفناوري اطلاعات شهرداري يزد حداكثر تا روز شنبه مورخ 25/7/88 مي باشد وتاريخ بازگشايي پاكت هاي مناقصه روزكاري پس از آخرين مهلت تحويل اسناد در ساعت 13 خواهد بود.
5-   جهت شركت در مناقصه فقط ضمانت نامه بانكي مورد قبول بوده وهرگونه چك تضميني يا ساير موارد تضمين مورد قبول كميسيون بازگشايي مناقصات نمي باشد.
6-      جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 7254444-0351 داخلي 115 (آقاي فلاح) تماس حاصل فرماييد.
 
 
 
                                                                                          روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد
آدرس کوتاه :