اولین نشست تأثیر سیما و منظر شهری بر پویایی و نشاط شهر و شهروندان یزدی با حضور آقای دکتر رضا سیروس صبری

گزارش تصویری

 

 

آدرس کوتاه :