انتصاب مدير امور مالي و مدير اداره درآمدهاي عمومي شهرداري يزد

انتصاب مدير امور مالي و مدير اداره درآمدهاي عمومي شهرداري يزد
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد مهندس ميروكيلي طي احكام جداگانه اي آقايان حسينعلي مجيدي را به سمت مشاور شهردار در امور مالي و مدير اداره درآمدهاي عمومي و محمدرضا پيرنيا را به سمت مدير امور مالي شهرداري يزد منصوب كرد.
شهردار يزد در اين احكام به وصول حقوق حقه شهرداري بر اساس ضوابط و تعرفه هاي مصوب ، انجام تعهدات مالي در محدوده اعتبارات بودجه مصوب منطبق بر قوانين و مقررات مالي ، تهيه برنامه عمليات مالي و هماهنگ ساختن عمليات جاري، بررسي عملكرد مالي كليه مؤسسات و واحدهاي تابعه شهرداري و نظارت بر حسن گردش امور مالي و حسابداري واحدهاي ذيربط شهرداري تأكيد نموده است.
گفتني است پيش از اين آقاي مجيدي سمت مدير امور مالي و آقاي پيرنيا مدير اداره درآمدهاي عمومي شهرداري يزد را عهده دار بوده اند.
 
« روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد»
 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.