انتصاب مديران مناطق سه گانه شهرداري يزد

انتصاب مديران مناطق سه گانه شهرداري يزد

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد مهندس ميروكيلي شهردار سومين دوره از شوراي اسلامي شهر درطول سه ماه مسئوليت خود در اين سمت طي احكام جداگانه اي 18 انتصاب را در سطح مديريت اين مجموعه انجام داده است.

وي كه از تاريخ هشتم خرداد ماه سالجاري سمت شهرداري يزد را پذيرفته است در اين مدت آقاي عباس اميري را به عنوان معاون خدمات شهري و آقايان مهندس احمد قانع ، مهندس عبدالصمد لطيفي ، مهندس سيد ابوالفضل كشفي . محمد علي جنائي را به ترتيب به عنوان سرپرست مناطق يك ، دو، سه و ناحيه تاريخي منصوب نموده است.

شايان ذكر است از سوي مهندس ميروكيلي مهندس مسعود تاج آبي به عنوان كارشناس امور فني و مشاور در امور رايانه معرفي گرديد و همچنين مهندس محمد جواد حاجي محمد رضائي به عنوان سرپرست سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري ، مهندس سيد حسن حيدري به عنوان سرپرست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري ، مهندس احمد زرگرباشي به سمت سرپرست سازمان بازيافت و تبديل مواد زائد شهرداري ، مهندس محمود دهقان به عنوان سرپرست سازمان عمران و شهرداري ، مهندس سيد محمود كشفي پور به سمت سرپرست سازمان ميادين ميوه و تره بار، مهندس مجيد زرگرباشي به عنوان مسئول پيگيري پروژه ترمينال جديد ، مهندس عباس دهقان منشادي به سمت رئيس اداره طرحهاي شهرسازي و معماري، مهندس محمد رضاعظيمي زاده به عنوان سرپرست اداره فني ، محمدرضا پير نيا به عنوان سرپرست اداره در آمد هاي عمومي ، علي محمد مير جليلي به عنوان مدير امور اداري و محمد رضا شفيعي به سمت مسئول دبيرخانه حفاريها منصوب شده اند .

خاطر نشان مي شود كليه انتصابها بجز آقايان سيد ابوالفضل كشفي و محمد رضا پيرنيا كه پيش از اين خارج از مجموعه شهرداري مشغول بوده اند به صورت جابجايي مديران صورت گرفته است .

آدرس کوتاه :