انتصاب اعضاي ستاد تسهيلات نوروزي سال93شهرداري يزد

انتصاب اعضاي ستاد تسهيلات نوروزي سال93شهرداري يزد

به دنبال انتصاب مهندس محمدرضا شفيعي از سوي شهردار يزد به عنوان رئيس ستاد تسهيلات نوروزي سال 93 و همچنين صدور ابلاغ عضويت معاون خدمات شهري،مديران مناطق و ناحيه تاريخي و مدير روابط عمومي از طرف شهردار در ستاد مذكور،از سوي رئيس ستاد تسهيلات نوروزي نيز ابلاغهايي صادر شد.

    مهندس محمدرضا عظيمي زاده در راستاي پذيرايي از مسافران نوروزي و آماده سازي شهر در ايام نوروز طي ابلاغهاي جداگانه اي مهندس محمدرضا شفيعي را به عنوان رئيس ستاد تسهيلات نوروزي سال 93شهرداري يزد،مهندس امين مقدم را به عنوان عضو ستاد تسهيلات نوروزي و معاون خدمات شهري،مهندس سيد ابوالفضل كشفي را به عنوان عضو ستاد تسهيلات نوروزي و مدير منطقه يك، مهندس محمدعلي رحمت آبادي را به عنوان عضو ستاد تسهيلات نوروزي و مدير منطقه دو،مهندس محمود كشفي پور را به عنوان عضو ستاد تسهيلات نوروزي و مدير منطقه سه،مهندس احمد خواجه منصوري را به عنوان عضو ستاد تسهيلات نوروزي و سرپرست ناحيه تاريخي و مهندس محمدرضا نيكونژاد را به عنوان عضو ستاد تسهيلات نوروزي و روابط عمومي منصوب نمود.

گفتني است به دنبال صدور ابلاغهاي مذكور،رئيس ستاد تسهيلات نوروزي شهرداري نيز ابلاغهايي را به شرح ذيل صادر كرد :

 

محمدحسن رحيمي نژاد به عنوان بازرس ستاد تسهيلات نوروزي.

مسعود تاج آبي به عنوان مسئول زيباسازي شهر در ستاد تسهيلات نوروزي.

حسين صالحيان به عنوان مسئول هماهنگي و مديريت بر پسماند ستاد تسهيلات نوروزي.

محمد صفدر پور به عنوان مسئول هماهنگي و نظارت بر اسكان ميهمانان نوروزي در فضاهاي عمومي ستاد تسهيلات نوروزي.

محمد صلواتي به عنوان مسئول امور هماهنگي ستاد تسهيلات نوروزي.

محمدرضا دشتي به عنوان مسئول امور فرهنگي ستاد تسهيلات نوروزي.

سيد جعفر دشتكي به عنوان مسئول مالي ستاد تسهيلات نوروزي.

محمدحسين رضائي به عنوان ناظر خدمات شهري ستاد تسهيلات نوروزي.

عليرضا ابراهيمي به عنوان پشتيباني ستاد تسهيلات نوروزي.

محمدعلي محتشمي نيا به عنوان پيگيريهاي ويژه ستاد تسهيلات نوروزي.

علي عبداللهي به عنوان مسئول اسكان مهمانان نوروزي در ستاد تسهيلات نوروزي.

محمدحسن مرادي به عنوان بازرس ستاد تسهيلات نوروزي.

محمدجواد عاشق طوس به عنوان هماهنگي دفتر شهردار با ستاد تسهيلات نوروزي.

علي زارع پور به عنوان هماهنگي دفتر شهردار با ستاد تسهيلات نوروزي.

رضا خادم رضويه به عنوان مسئول كارپردازي ستاد تسهيلات نوروزي.

قاسم برزگر به عنوان مسئول تاسيسات به عنوان ستاد تسهيلات نوروزي.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :