آموزش ايمني و آتش نشاني در بيمارستان افشار

آموزش ايمني و آتش نشاني در بيمارستان افشار