امور پروانه در شهرداري منطقه يك خارج از نوبت انجام مي شود

امور پروانه در شهرداري منطقه يك خارج از نوبت انجام مي شود

به گفته رئيس اداره شهرسازي و معماري منطقه يك، در راستاي تكريم ارباب رجوع و تشويق مالكين جهت اخذ پروانه ساخت و كاهش تخلفات ساختماني از ابتداي سال 94 كليه درخواست هاي مربوط به صدور پروانه در كوتاه ترين زمان در شهرداري رسيدگي شده و بازديدهاي مربوطه خارج از نوبت و به روز انجام مي شود .

علی نوری از تمامي مالكيني كه قصد ساخت و ساز بر روي ملك خود را دارند درخواست نمود تا با مراجعه به شهرداري نسبت به اخذ پروانه ساخت اقدام نمايند.

آدرس کوتاه :