امور نگهباني و انتظامات و امنيت پاركهاي سطح منطقه يك ـ دو ـ سه فضاي سبز


 

       
 
   
 

مناقصه گذار: شهرداري يزد

 

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به شرح جدول ذيل  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

رديف

موضوع مناقصه

مبلغ ضمانت شركت در مناقصه

1

امور نگهباني و انتظامات و امنيت پاركهاي سطح منطقه يك(غدير، شهدا، وحدت امامشهر )

95.000.000ریال

2

امور نگهباني و انتظامات و امنيت پاركهاي سطح منطقه دو(طوبی ـ بزرگ شهرـ شادی ـ حسن آباد ـ هفتم تیر)

245.000.000 ریال

3

امور نگهباني و انتظامات و امنيت پاركهاي سطح منطقه سه(كوهستان-نهالستان- پارك بزرگ آزادشهر)

180.000.000ریال

 

 

  1. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل10%مبلغ قراداد مي باشد.
  2. پیش پرداخت: شهرداری می تواند25 درصد مبلغ كل قرارداد را  به عنوان پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي به پیمانکار پرداخت نموده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي شود.
  3. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال94و95 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.
  4.   مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 94/5/7 می باشد.  حداكثر مهلت تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري مرکزتا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ  94/5/26 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت11 صبح روز  دوشنبه مورخ  94/5/26 در محل حوزه شهردار مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد                                

 محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركز ـ امور قراردادها

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد به ازاي هر مناقصه300.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

اسناد منطقه یک

اسناد منطقه دو

اسناد منطقه سه

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

 

آدرس کوتاه :