امضاء تفاهم نامه همکاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی مشترک بین شهرداری یزد و سازمان مدیریت صنعتی


آدرس کوتاه :