آماده سازی میدان شهید بهشتی( حوضچه های میدان)

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :