افزایش کرایه تاکسی تلفنی ها

افزایش کرایه تاکسی تلفنی ها

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد شورای اسلامی شهر یزد پیشنهاد هیأت مدیره ومصوبه شورای سازمان تاکسیرانی رادرخصوص افزایش نرخ   تاکسی تلفنی هامورد تصویب قرارداد.

براین اساس نرخ ورودی کرایه تاکسی تلفنی ها ازدوهزار ریال به دوهزار ودویست ریال ونرخ آنها به ازای هردقیقه از چهارصد ریال به پانصدریال افزایش یافت.

گفتنی است درشش ماه اول سال از ساعت 22 لغایت 6 صبح ودرشش ماه دوم سال از ساعت 21 لغایت 6 صبح کرایه این نوع تاکسی ها به میزان 30درصد افزایش خواهد داشت.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.