افزايش همكاري بين سازماني بااجراي SDI

افزايش همكاري بين سازماني بااجراي SDI

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد باهمكاري بيش از 10 سازمان واداره دولتي پايلوتSDI براي اولين باردراستان يزد درمناطق بلوارهاي 17 شهريور، 22 بهمن، امام حسين (ع)، جمهوري اسلامي ،كارگر،رسالت ، وليعصر وخيابانهاي شهيد مطهري ووكيل شهر يزد به صورت آزمايشي انجام گرفت.

خاطرنشان مي شود SDIزيرساختهاي اطلاعات مكاني (SDI-Spatial Data Infrastructure ) است كه به عنوان بستري براي افزايش توانمنديها وساده سازي تبادل داده هاي ساختاري ومنابع بين سازمانهاي مختلف اين امكان رابه آنها مي دهد تابايكديگر همكاري وسيع تري داشته باشند.

 گفتني است استفادهاز SDI به منظور جلوگيري ازدوباره كاريها وبالابردن قابليت هاي نهفته دراطلاعات مكاني وافزايش بهره وري از سرمايه گذاريهاي انجام شده درجهت دستيابي به اهداف توسعه پايدار درجامعه لازم وضروري به نظر مي رسد. شايان ذكر است SDI باعث تسهيل درروند تصميم گيري درمقوله هاي مديريت بحران،آمايش سرزمين، مديريت منابع وزمين،مديريت منابع آبي ودريايي،محيط زيست،دفاع وامنيت،مهاجرت،آماروبرنامه ريزي، بهداشت ودرمان،برنامه ريزي اجتماعي،حمل ونقل،كشاورزي و... مي شود.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.