آغـاز نهالكاري در اراضي 59 هكتـاري

آغـاز نهالكاري در اراضي 59 هكتـاري
با آغاز هفته منابع طبيعي طرح نهالكاري اراضي 59 هكتاري حاشيه جاده كنارگذر در قالب ساخت مخزن ، نهال، اجرا و نگه داري سه ماهه با برآورد هزينه اي در حدود يك ميليارد و 600 ميليون ريال شروع شد.
 
 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد همزمان با روز درختكاري و آغاز هفته منابع طبيعي با حضور مهندس ميروكيلي ، كاشت 10 هزار اصله نهال در 40 هكتار از اراضي 59 هكتاري حاشيه جاده كنارگذر و جنب پمپ بنزين آغاز گرديد.
گفتني است نهالهايي كه براي كاشت در اين اراضي استفاده مي شود از نوع كاج، زيتون و سنجد مي باشد.
خاطرنشان مي شود اجراي اين طرح كه شامل احداث مخزن با ظرفيت 120 متر مكعب، نهال، اجرا و نگه داري سه ماهه است در حدود يك ميليارد و 600 ميليون ريال هزينه در بردارد.
شايان ذكر اينكه در سال گذشته نيز 60 هكتار نهالكاري از نوع زيتون، اكاليپتوس و كاج در حاشيه همين جاده به انجام رسيده است.
 

« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»

آدرس کوتاه :