آغاز به کار ایستگاه رسیدگی به شکایات مردمی سازمان تاکسیرانی

گزارش تصويري

شهرداري يزد-آغاز به کار ایستگاه رسیدگی به شکایات مردمی سازمان تاکسیرانی

شهرداري يزد-آغاز به کار ایستگاه رسیدگی به شکایات مردمی سازمان تاکسیرانی

شهرداري يزد-آغاز به کار ایستگاه رسیدگی به شکایات مردمی سازمان تاکسیرانی

شهرداري يزد-آغاز به کار ایستگاه رسیدگی به شکایات مردمی سازمان تاکسیرانی

شهرداري يزد-آغاز به کار ایستگاه رسیدگی به شکایات مردمی سازمان تاکسیرانی

شهرداري يزد-آغاز به کار ایستگاه رسیدگی به شکایات مردمی سازمان تاکسیرانی

شهرداري يزد-آغاز به کار ایستگاه رسیدگی به شکایات مردمی سازمان تاکسیرانی

شهرداري يزد-آغاز به کار ایستگاه رسیدگی به شکایات مردمی سازمان تاکسیرانی

آدرس کوتاه :