اعلام رويكردها و محورهاي تنظيم بودجه سال 93 شهرداري يزد

اعلام رويكردها و محورهاي تنظيم بودجه سال 93 شهرداري يزد

رويكردها و محورهاي اصلي مد نظر گرفته شده در تنظيم بودجه سال آينده شهرداري يزد از سوي مهندس پيرنيا معاون برنامه ريزي و توسعه شهرداري بيان شد.

    معاون برنامه ريزي و توسعه شهرداري يزد رويكردها و محورهاي اصلي مد نظر قرار گرفته در تنظيم بودجه سال 1393 را تشريح نمود.

    مهندس محمدرضا پيرنيا بهبود شاخص هاي مديريت شهري ، انطباق پروژه ها و فعاليت ها با اسناد بالادستي شامل سند چشم انداز20ساله و برنامه پنج ساله شهرداري، منظم نمودن پروژه هاي عمراني پادار شده به پيوست هاي فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي و منظم نمودن پروژه هاي عمراني پادار شده به فرم مشخصات پروژه را از جمله رويكردهاي بودجه سال آينده دانست.

    وي الويت پادار نمودن اعتبار جهت اتمام پروژه هاي نيمه تمام در بودجه سال 1393 با هدف ساماندهي طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام، منطقه محوري و اختصاصي اعتبار مستقيم به مناطق در جهت انجام پروژه ها و خدمات رساني در شهر با هدف استمرار سياست هاي تمركز زدائي و اعطاي اختيارات به مديريت هاي منطقه اي،محلي،برون سپاري و يا واگذاري وظايف و هدايت بودجه به سمت هزينه كرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني شهرداري و نوسازي بافت هاي فرسوده و خطر پذيري شهري را از ديگر رويكردها و محورهاي اصلي در نظر گرفته شده در تنظيم بودجه سال مالي آينده شهرداري عنوان نمود.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :