اطلاعيـه

اطلاعيـه
دراين دوران كه ظالمان ومستكبران بازورگويي درگوشه گوشه جهان مظلومان را سركوب مي كنند و با تكيه بر اريكه استعماري خود منابع آزادگان جهان را به يغما مي برند، بسي جاي خوشوقتي است كه هر روز شاهد برخواستن بانگي به حمايت از مظلومان هستيم.
آري، ديگر عهد ستم به سرآمده ودوران تاريكي ستمديدگان به پايان رسيده وحمايت از مظلومان دراقشار مختلف وبشردوست دنيا رو به فزوني نهاده است.
واكنون كه در آستانه روز قدس قرار گرفته ايم وملت سلحشور ايران به عنوان عمده حامي مستضعفان جهان با سابقه ظلم ستيزي خود هرساله اين روز را هرچه با شكوهتر گرامي مي دارد بدينوسيله پرسنل شهرداري يزد ضمن شركت گسترده در راهپيمايي اين روز از عموم شهروندان يزدي دعوت به عمل مي آورد تا با حضور حماسي  خود بار ديگر صهيونيسم را در راهپيمايي روز قدس به سخره گرفته واز مردم مظلوم فلسطين حمايت نمايند.
                                                                                                                                                                                                               
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.