اصلاح ترافیکی سه تقاطع درمحدوده منطقه یک شهر یزد

اصلاح ترافیکی سه تقاطع درمحدوده منطقه یک شهر یزد
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد عملیات اصلاح هندسی، تقاطع بلوار های شیخ کلینی - شیخ صدوق-17 شهریور، ولی عصر- کارگروخیام – شیخ کلینی به منظور تسهیل درآمد وشدودسترسی بهتر درمحدوده منطقه یک شهرداری آغاز شد.
این پروژها که درمجموع یک میلیارد و500 میلیون ریال هزینه دربردارد برای تکمیل به 2800متر نصب سنگ جدول و1350متر مربع آسفالت نیاز دارد.
آدرس کوتاه :