آزادسازي درپروژه چهارراه معلم

آزادسازي درپروژه چهارراه معلم
ساختمان اداره كل كار واموراجتماعي استان يزد كه در طرح تقاطع غيرهمسطح چهارراه معلم واقع شده است از سوي شهرداري يزد آزادسازي شد.
آدرس کوتاه :