احداث ميدان ابن سينا درمنطقه سه شهر يزد

احداث ميدان ابن سينا درمنطقه سه شهر يزد
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد عمليات احداث ميدان ابن سينا واقع دربلوار ابن سينا با    هزينه اي بالغ بر 400 ميليون ريال توسط منطقه سه شهرداري يزد ودرمدت چهارروز به اتمام رسيد.
گفتني است به منظور احداث اين ميدان نصب 570 متر سنگ جدول، تخريب 4685 متر مربع آسفالت، حمل 5500 مترمكعب نخاله به گود مجاز زباله ،پياده روسازي به ميزان 15600مترمربع و انجام 2572 مترمربع عمليات زيرسازي وآسفالت به انجام رسيده است.
آدرس کوتاه :