احداث فضای سبز پارک بزرگ حسن آباد


موضوع مناقصه : احداث فضای سبز پارک بزرگ حسن آباد   (طبق مشخصات قید شده در اسناد مناقصه )

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 000/000/90ریال مي باشد كه           مي تواند به صورت ضمانت نامه بانكي يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
  2. زمان فروش : از روز  سه شنبه مورخ26/12/93 تا روزسه شنبه  مورخ11/01/94 از طریق سایت شهرداری یزد (yazd.ir)

تبصره : ملاک قبول پبشنهادات  تاریخ فیش پرداختی می باشد .

  1. مبلغ برآورد شده اولیه: معادل 000/000/700/1 ریال بر مبنای  مبلغ برآورد شده بر مبنای مشخصات قید شده در  اسنادمناقصه می باشد.

مهلت  تحويل اسناد: حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا ساعت13 روز یکشنبه مورخ 23/01/94              مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 30/12 روزدوشنبه  مورخ 24/01/94 در دفتر معاونت اداري و مالي شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار : شهر يزد   

            محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركز ـ ذیحسابی شهرداری ویا سایت شهرداری یزد

قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد     000/200    ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت .

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.

دعوتنامه

آنالیز پیشنهاد قیمت

فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

آدرس کوتاه :