واحد

نام و نام خانوادگی

لینک ارسال پیام

عکس

شهـردار

جمال الدین عزیزی

ارسال پیام

مـعاونیـن

امور زیربنایی و حمل و نقل شهری

محمدعلی سلمانی

ارسال پیام

 

برنامه ريزي و توسعه سرمایه انسانی

مهدی فعالی

ارسال پیام

 

خدمات شهري

حسین صالحیان

ارسال پیام

 

مالی و اقتصادی

سید علی مشتاقیون

ارسال پیام

 

معماري و شهرسازي

حجت فلاح

ارسال پیام

 

مدیـران منـاطق

منطقه يك شهرداري

حمید دهقان بنادکی

ارسال پیام

 

منطقه دو شهرداري

سيدابوالفضل كشفي

ارسال پیام

 

منطقه سه شهرداري

رضا الهیاری

ارسال پیام

 

منطقه بافت تاریخی

سيد محمود كشفي پور

ارسال پیام

 

منطقه چهار شهرداري

علی رضا مشایخی

ارسال پیام

 

رؤسای سازما نـهای وابـستـه

آتشنشاني وخدمات ايمني

سیدمحمد میرجلیلی

ارسال پیام

 

آرامستانها

محمدحسن مرادی

ارسال پیام

 

آمارو فناوري

مجید بیکی

ارسال پیام

 

امور مشارکت ها و سرمایه گذاری

شیبانی

ارسال پیام

 

حمل و نقل بار و مسافر

محمدرضا شفیعی

ارسال پیام

 

سازماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محمدرضا دشتی

ارسال پیام

 

سیما، منظر و فضای سبز شهری

محمد صفدرپور

ارسال پیام

 

فرهنگي، اجتماعی ورزشی

عباس ملازینلی

ارسال پیام

 

عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

امین خبیری

ارسال پیام

 

مديريت پسماند

حمیدرضا رحیم دل

ارسال پیام