فراخوان شناسایی پیمانکار انجام خدمات روان شناختی

 

شهرداری یزد در نظر دارد به منظور انجام خدمات روان شناختی پرسنل خود اقدام نماید.

لذا به منظور شناسایی و آشنایی با توان فنی و علمی پیمانکار دارای شرایط، از مراجع ذی صلاح دعوت به عمل می آید برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شرح فراخوان، پس از مراجعه به پورتال شهرداری یزد به آدرس  yazd.ir پیشنهادات خود را به همراه نحوه اجرای فرآیند و همچنین رزومه کاری، حداکثر تا مورخ 24/04/99 به دبیر خانه محرمانه شهرداری به آدرس یزد ـ میدان آزادی ـ شهرداری یزد ارسال نمایند.

 

 

اسناد فراخوان

مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فراخوان شناسایی پیمانکار ارزیابی سلامت جسمانی

 

شهرداری یزد در نظر دارد به منظور انجام پروژه ارزیابی سلامت جسمانی پرسنل خود اقدام نماید.

لذا به منظور شناسایی و آشنایی با توان فنی و علمی پیمانکار دارای شرایط، از مراجع ذی صلاح دعوت به عمل می آید برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شرح فراخوان، پس از مراجعه به پورتال شهرداری یزد به آدرس  yazd.ir پیشنهادات خود را به همراه نحوه اجرای فرآیند و همچنین رزومه کاری، حداکثر تا مورخ 24/04/99 به دبیر خانه محرمانه شهرداری به آدرس یزد ـ میدان آزادی ـ شهرداری یزد ارسال نمایند.

 

اسناد فراخوان

مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد