صدور رایگان پروانه ساختمانی در بافت های فرسوده

سیاست های تشویقی نوسازی بافت های فرسوده


​​​​​​​مشوق های نوسازی بافت های فرسوده در مقیاس بلوک های شهری:
​​​​​​​اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی مازاد بر تراکم مجاز ـ امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی ـ امکان تخصیص 20 درصد از فضای باز غیر مسقف مجموعه به منظور تامین بخشی از پارکینگ های مورد نیاز ـ امکان تسهیل در ضوابط معماری

​​​​​​​مشوق های نوسازی برای پلاک های واقع در محورهای اصلی محلات بافت های فرسوده شهری: 
اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی مازاد بر تراکم مجازـ امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی مشروط به تامین ورودی مستقل ـ عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی ـ کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به 0.75 برای هر واحد

​​​​​​​مشوق های نوسازی برای پلاک های واقع در عمق بافت های فرسوده شهری:
​​​​​​​اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی مازاد بر تراکم مجاز ـ امکان  احداث حداکثر یک درب اضافه در راستای تامین حداکثری پارکینگ ـ عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی ـ کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به 0.75 برای هر واحد

​​​​​​​مشوق های نوسازی برای پلاک های غیرقابل تجمیع واقع در عمق بافت های فرسوده شهری :
امکان پیشروی طولی  تا 2 متر پس از اصلاحی ـ امکان احداث حداکثر یک درب اضافه در راستای تامین حداکثری پارکینگ ـ عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی ـ کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز 0.75 برای هر واحد ـ امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین شده در طرح مصوب
 
 
 
Responsive Image